Kansas

Girl at a cattle farm
Life

Kansas Farm Food Tour Recap

A few weeks ago I was invited to Kansas for a Farm Food Tour. Having never been to Kansas, I